به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۱۴، ۱۴۰۰

کاریکاتور/ بازداشت گوهر عشقی

 کاری از مانا نیستانی  /  ایران وایر