به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۸، ۱۴۰۰

یک گزارش تلخ ازبلایی که حکومت در اصفهان بر سر مردم آورد!!!


یک گزارش تلخ ازبلایی که حکومت در اصفهان بر سر مردم آورد!!!