به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۲۶، ۱۳۹۱

بهروز سورن:
قبح امپریالیسم ریخته شده است!!
پاسخ به چند نقد بجا و بی جا_مونیتورها کدامند
 و نقش آنها چیست؟

محمود خلیلی بنظر من یکی از طلایه داران, شاهدان و زخم خوردگان دوران جنایت جمهوری اسلامی است. قطعا اعتراض ایشان زنگ خطری است برای  ادامه مطلب