به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۱

بهرام مشیری در پاسخ به رضا پهلوی:
شما را چه نسبت به گاندی، شما حتی یکروز در زندان نبوده اید!
جمهوری اسلامی با شما کاری ندارد، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیها شده