به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۹۱

تذکر مهم «احترام آزادی»
مطالب و مقالاتی که در «احترام آزادی» منتشر می شوند در جهت احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما به مفهوم تائید مضمون و محتوای آنها از سوی «احترام آزادی» نیست.