به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۱

اطلاعیه ۵ سندیکای فرانسه
سندیکاهای فرانسوی موج سرکوب علیه فعالین کارگری در ایران را محکوم می کنند
سندیکاهای کارگری فرانسه ث.اف.د.ت، ث.ژ.ت ، اف.اس.یو، سولیدر (همبستگی) و اونسا حمله به نشست سالانه «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های,کارگری» را شدیدا محکوم می‌کنند
درتاریخ 15 ژوئن 2012 ( 26 خرداد ) بیش از شصت فعال کارگری از جمله تعداد زیادی از اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» توسط مامورین امنیتی شهر کرج مورد حمله واقع شده ، دستگیر ، مضروب وشکنجه شدند. هنگام این عملیات نیروهای سرکوبگر برای ترساندن مردم تیر هوایی شلیک کردند.
در حال حاضر، ده تن از فعالین کارگری هنوز در زندان هستند و برای تعدادی وثیقه هایی سنگین در خواست شده است. ریحانه انصاری به 20 روز زندان همراه با وثیقه 100 میلیون تومانی محکوم شده است.
ما شدیدا نگران سرنوشت آنان بویژه وضیعت محمود صالحی که به دعوت ما در سمیناری که در ماه مارس در پاریس برگزار شد شرکت داشت واز وضع سلامتی مساعدی برخوردار نیست، هستیم.
ما خواهان آزادی بی قیدوشرط تمام کارگران و هم چنین آزادی دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی مانند رضا شهابی که از دو سال پیش در زندان بسر می برد و به شش سال زندان محکوم شده است، می باشیم.
سازمانهای اتحادیه ای فرانسوی از خواست کارگران ایران برای برپائی تشکلات مستقل خود حمایت کرده ، به شهامت آنان درود می فرستند و از مقامات ایرانی می خواهند که به حقوق کارگران احترام بگذارند.
ما یکبار دیگر به کارگران ایرانی درگیر درنبرد اطمینان می دهیم که بخش سازمانیافته کارگران فرانسه، از جمله سندیکاهای امضاکننده این اعلامیه ، با آنان همبستگی دارند.

2012-06- 18
CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 6 51 28 73 01
FSU : Dominique Giannotti dominique.giannotti@fsu.fr + 33 6 84 23 25 68
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 (0) 1 58 39 30 20
UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org + 33 6 71 85 16 65

------------------------------------------------------------

ترجمه وتوزیع:
اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران درایران- پاریس
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس