به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۴

اعلامیه مشترک پانزده تشکل چپ


انتخابات نمایشی رژیم جمهوری اسلامی
 را تحریم کنیم! 


ما از عموم مردم آزاده ایران می خواهیم که از طریق تحریم نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که یک مضحکه تمام عیار است رژیم جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر بی اعتبار و منزوی ساخته و نمایش انتخاباتی رژیم را با شکست مواجه سازند.
برگذاری انتخابات مجلس اسلامی و خبرگان، مانند همه نمایش های انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی مضحکه ای برای فریب مردم است. شرکت در این نوع نمایش ها تنها یاری به مانور نهادهای سرکوبی است که نفس وجودی آن ها نفی آزادی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است.

آزادی های بی قیدوشرط سیاسی، آزادی تحزب و تشکل، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انتخاب به معنای مصون بودن فرد از هر نوع عواقب وهزینه منفی سیاسی واجتماعی به خاطر رای دادن یا ندادن و یانوع رای دادن از جمله ملزومات مقدماتی و اجتناب ناپذیر یک انتخابات آزاد است.
اگر بر فرض محال در ساختاراستبداد مطلقه ای مانند رژیم جمهوری اسلامی همه این شرایط هم آماده باشد چرا مردم باید با شرکت در مضحکه انتخابات به بی حقوقی مطلق خود وبیعت با حکومتی که خشن ترین شکل استبداد و حاکمیت مذهب بر همه شئون زندگی آن ها می باشد، رای دهند؟!!!!
در رژیم جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام سرکوبگر مبتنی بر فاشیسم مذهبی و استبداد مطلقه همه آزادی ها به طور کامل و به شدت در هم کوبیده شده و مردم از دایره مشارکت سیاسی به طور کامل کنار نهاده شده اند و نمایش انتخابات منحصراً به خودی ها یا جناح های گوناگون استبداد مذهبی که در سرکوب و چپاول مشترک مردم همدست و شریک هم هستند تعلق دارد.اما عملکرد شورای نگهبان دردوانتخابات پیشارو نشان می دهد که زمین بازی در همین دایره تنگ متعلق به بالائی ها نیز هر روز محدودترو تنگ تر گشته و جناح حاکم که در راس آن ولی فقیه قرار دارد جناح های رقیب را بیش از پیش از میدان رقابت درون جناحی حذف می کند.
تردیدی نیست که بسته شدن فضا برای رقابت های درون جناحی بازتاب بحران های عمیق و چندوجهی استبداد مطلقه حاکم واز جمله نوشیدن جام زهر در برابر امپریالیسم آمریکا و متحدان درتوافق هسته ای است. مجموعه این بحران ها رژیم جمهوری اسلامی را به گونه ای شکننده ساخته که هر شکافی دربالا می تواند تعادل نظام را برهم ریخته و زمینه را برای اوج گیری اعتراضات توده ای از پائین هموار سازد.ازهمین رو ولی فقیه و جناح حاکم درترس از عروج جنبش انقلابی مردم شمشیر را از رو بسته و عرصه را بر حضور جناح های خودی اما رقیب هر چه تنگ ترساخته اند. همین امر مسخره و مضحکه بودن انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی را برای همه کسانی که چشمی برای دیدن حقایق انکار ناپذیر سیاسی را دارند، هر چه برجسته تر ساخته است.
ما نیروهای چپ و کمونیست که برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری بدیل سوسیالیستی به عنوان نظام جایگزین جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم اولین گام برای دست یافتن به ملزومات یک انتخاب آزاد یعنی آزادی های بی قیدوشرط سیاسی، آزادی تحزب و تشکل، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، امکانات واقعی و برابر برای همه شهروندان در روند یک انتخابات واقعاً آزاد را، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و همه جناح های آن می دانیم.مسیر دست یافتن به این بدیل واقعی از اتحاد وتشکل صفوف طبقه کارگر ایران و هم پیوندی آن با همه جنبش های اجتماعی جاری جامعه مان عملی خواهد شد. اردوی کار و زحمت به جای کجراه توهم آویختن به این یا آن جناح استبداد حاکم باید از طریق اتحاد و تشکل، خود به کنشگر انقلاب اجتماعی برای رهائی واقعی مبدل شود.
ما از عموم مردم آزاده ایران می خواهیم که از طریق تحریم نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که یک مضحکه تمام عیار است رژیم جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر بی اعتبار و منزوی ساخته و نمایش انتخاباتی رژیم را با شکست مواجه سازند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۷ فوریه ۲۰۱۶

امضاء ها به ترتیب حروف الفبا :

١- اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور
٢- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
٣- حزب کمونیست ایران
۴- سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
۵- سازمان راه کارگر
۶- سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
۷- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم
٨- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ
۹-کانون اندیشه کپنهاگ -دانمارک
۱۰- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
۱۱- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک
۱۲- کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند
۱٣- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)
۱۴- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان
۱۵- هسته اقلیت