به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۴

به این خر می‌دهم رای! هادی خرسندی