به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۴

ملیون ایران و بایکوت انتخابات ۷ اسفند

ملیون ایران باز هم شرکت در نمایش رسوای انتخاباتی را 

تحریم می کنند