به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۴

عقل آدم در عجب از انتخابات شما!

هادی خرسندی از خليج فارس تا بحرخزر، چشم وطن
غير سگ ماهی نمی‌بيند به شيلات شما


انقلاب ما به سان بازی شطرنج بود
شاه کيش ملتی شد، ملتی مات شما


رو به پايان است اين ويراژ دادن. عنقريب؛
توی خاکی ميرود ماشين اسقاط شما


هموطن‌جان، اين دم آخر زيادی غم‌مخور
حيف اعصاب شما و حيف اوقات شما 
عقل آدم در عجب از انتخابات شما
قيل و قال آبراهام لينکلن الواط شما

شمر ذی‌الجوشن ز خود رفع صلاحيت کند
گر ببيند نامزد آدمکش لات شما

دولت امروز وفردا دولت فقر است و ظلم
ميدهد بو وعـده‌های نقد و اقساط شما

نوجوانان ضعيف و خسته‌جان در حبس‌تان
روح نادرشاه چارشاخ از فتوحات شما

بی‌نيازيد از اتم، از موشک و تير و کمان
تا خرافات و جهالت شد مهمات شما

دولت رمال و جنگير و دعابنويستان
هست پشتيبان فرهنگ خرافات شما

حضرت صاحب که ميگوئيد، سنکوپ ميکند
گر بيايد لحظه‌ای بهر ملاقات شما

گر به لعنت معتقد هستيد، هرشب تا سحر
شب نشينی در جهنم دارد اموات شما

شد غنی با همدلی‌تان، آش کشک رهبری
ليک کرم انداخته کشک و حبوبات شما

غير سيب کالک و گنديده و آفت‌زده
ميوه‌ای ملت نمی‌يابد به باغات شما

از خليج فارس تا بحرخزر، چشم وطن
غير سگ ماهی نمی‌بيند به شيلات شما

انقلاب ما به سان بازی شطرنج بود
شاه کيش ملتی شد، ملتی مات شما

رو به پايان است اين ويراژ دادن. عنقريب؛
توی خاکی ميرود ماشين اسقاط شما

روز پيروزی، به دست آئينه‌تان خواهيم داد
ديدن رخساره‌ی خود، اين مجازات شما

هموطن‌جان، اين دم آخر زيادی غم‌مخور
حيف اعصاب شما و حيف اوقات شما 

هادی خرسندی