به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۹۴

تحریم کنید مردم، روز انتخابات را- خواننده: شیفته

تحریم کنید مردم، روز انتخابات را

تحریم کنید مردم روز انتخابات را
آغاز کنید باهم روز اعتصابات را 

با موندن در خونه ساکت میشه هر کوچه
ای شیخ تو می دونی جمهوری تو پوچه 

هرگز نکند پرواز مرغی که ندارد پر
ای شیخ تو را مردم هرگز نکنند باور 

تحریم کنید مردم روز انتخابات را 
آغاز کنید باهم روز اعتصابات را آن کس که فریبکاره آن دوم خردادیست
این سید خندان هم خود چیده ی شیادیست
صد بار فریب خوردیم افسوس که نیاموختیم
از ما خطا بر ماست زیرا که چنین سوختیم
تحریم کنید مردم روز انتخابات را
آغاز کنید باهم روز اعتصابات را 
تحریم کنید مردم روز انتخابات را 
آغاز کنید باهم روز اعتصابات را

هرگز نکند پرواز مرغی که ندارد پر
ای شیخ تو را مردم هرگز نکنند باور
با موندن در خونه ساکت میشه هر کوچه
ای شیخ تو می دونی جمهوری تو پوچه
تحریم کنید مردم روز انتخابات را
آغاز کنید باهم روز اعتصابات را
تحریم کنید مردم روز انتخابات را آ
غاز کنید باهم روز اعتصابات را
آن کس که فریبکاره آن دوم خردادیست
 این سید خندان هم خود چیده ی شیادیست
صد بار فریب خوردیم افسوس که نیاموختیم
از ما خطا بر ماست زیرا که چنین سوختیم

تحریم کنید مردم روز انتخابات را
آغاز کنید باهم روز اعتصابات را
تحریم کنید مردم روز انتخابات را
آغاز کنید باهم روز اعتصابات را
یک بار دگر صیاد دامش نرود از یاد
خندان ز لبش گوید مردم بشوند آزاد
از بوم خطا پیشه اصلاح طلبی رویست
اصلاح نشود آن کس کز ریختن خون شیداست
تحریم کنید مردم روز انتخابات را
آغاز کنید باهم روز اعتصابات را
 تحریم کنید مردم روز انتخابات را 
آغاز کنید باهم روز اعتصابات را