به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۴

بوی شراب، همای و مستان

بوی شراب  

بس که شراب خورده ای، بوی شراب میدهی‌،
پیش کسی‌، لب مکنی باز... که باده خورده‌ای،،،

شهرهٔ شهر میشوی... بند به آب میدهی‌،،،
بس که شراب خورده ای... بس که شراب خورده ای 
بوی شراب میدهی‌، بوی شراب میدهی‌