به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۴

حق انتخاب / کاریکاتور

کاریکاتور: حق انتخاب  
توکا نیستانی / ایران وایر