به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۴

من گفتم مخالفان نظام هم راى بدهند، اما نه اينجورى!

شاهرخ حیدری/ ایران وایر