به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۹۷

دیکتاتور محکوم به فناست / تصویر

هیچ مسئولی قوی تر از ملت نیست