به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۷

۱۶ مردادماه: تجمع اعتراضی غارت شدگان مؤسسه کاسپین