به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۰۵، ۱۴۰۱

«رهبر منم، رهبر تویی، فریاد کن آزادی»؛

گفت‌وگو با مسیح علی‌نژاد

«رهبر منم، رهبر تویی، فریاد کن آزادی»؛