به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۱۷، ۱۴۰۱

اجرای زنده تصنیف مرغ سحر ، محمد رضا شجریان


 مرغ سحر ، محمد رضا شجریان