به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۳، ۱۴۰۱

آیا خامنه‌ای در اوج اعتراضات مردم، غزل خداحافظی را خوانده‌است؟!!


غزل خداحافظی