به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۱۲، ۱۴۰۱

کاریکاتور

جانشینی مجتبی

کاری از مانا نیستانی