به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۳۱، ۱۴۰۱

انتشار ترانه اعتراضی با صدای گوگوش که به دختران و زنان ایران تقدیم شده است


ترانه اعتراضی با صدای گوگوش