به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۸، ۱۴۰۱

بازگشت اولین سردار سپاه به آغوش مردم

 همزمان با احتمال اعلام خبر مرگ خامنه ای

بازگشت اولین سردار سپاه به آغوش مردم