به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۲، ۱۴۰۱

اشنویه، اولین شهری که در انقلاب ۱۴۰۱به دست مردم افتاد!!!


اشنویه، اولین شهری که در انقلاب ۱۴۰۱به دست مردم افتاد!!!