به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۱

بهروز سورن
شش میلیون کارگر ایرانی قربانی سودجوئی سرمایه داران و حکومتیان

معمولا در جوامع انسانی که جوانان بیشترین ارقام جمعیتی را تشکیل میدهند میتوان انتظار داشت که تقاضا برای کار افزایش یابد و کارجویان بعنوان نیروی تازه نفس در تولید و ایجاد ارزش به بازار کار هجوم بیاورند. جامعه ای که بر اساس ممیزات دمکراتیک بنا نهاده شده باشد قبلا با بررسی و ارزیابی پیشین این نکته پروژه های جدید و متناسب با نیازهای جامعه را در برنامه میگذارد تا این نیروی سازنده و مفید برای کشور را جذب بازار کار نموده و بیشترین بهره را از آن دریافت نماید.  ادامه مطلب