به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۱

گفت و گوی عنایت فانی در فرانکفورت با
دکتر علی راسخ افشار
مسوول پیشین تشکیلات کل جبهه ملی ایران در ایران
 و یکی از پایه گذاران
سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ: پدرم می گفت که رجال سیاسی یا سر از سفارت روس در می آورند یا انگلیس جز یکنفر و آن یکنفر دکتر محمد مصدق است.