به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۹۱

شهلا بهار دوست

پرچین دلربا

همیشه های پائیزی

همیشه های زرد

همیشه های خط خطی
 

روزها و شبهای پاییزی تان دلنشین
به امید روزهای بهتر