به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۰۵، ۱۳۹۱

آهنگ برای نسرین ستوده
Mahsa Vahdat & Mighty Sam McClain - Sun of Iran
 خورشید ایران