به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



یکشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۹۱

         پريسا
همچو فرهاد
دلا ديشب چه ميکردی / تو در کوی حبيب من
الهی خون شوی ای دل / تو هم گشتی رقيب من




همچو فرهاد
خواننده: پريسا
دستگاه: شور، مقام بيات ترك


همچو فرهاد و بود کوه وکنی پيشه ما

کوه ما سينه ما ناخن ما تيشه ما

بهر يک جرعه می منت ساقی نکشيم

اشک ما باده ما ديده ما شيشه ما

ماه من شاه من

بيا ای تاج سرم

بيا بنشين ببرم

دل به يار بی وفای خويشتن

دادم و ديدم سزای خويشتن

زخم فرهاد ومن از يک تيشه بود

او بسر زد من په پای خويشتن


هر که ننشيند بجای خويشتن

آخر ببيند حبيبم سزای خويشتن


اگر دل ميبری جانا

روا باشد که دل داری

ميان دلبران الحق

به دل بردن سزاواری


دلا ديشب چه ميکردی

تو در کوی حبيب من

الهی خون شوی ای دل

تو هم گشتی رقيب من