به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۱۱، ۱۳۹۱

بهروز سورن:
سی و دو سال پیش در چنین روزهائی ...
 بخش سوم

قبل از ادامه مطلب

شکل گیری این رسانه که همراه با سیزده همکار فعال سیاسی بود و نیم بیشتر آنان زندانیان سیاسی سابق بودند خود گویای این مطلب است که نقد ما به گردانندگان این گردهمائی نه از سر مزاح که جدی است.  ادامه مطلب