به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۱۸، ۱۳۹۱

ویدئویی هنری درباره شعر اخوان ثالث برای محمد مصدق
آهنگی که در این ویدیو شنیده می شود توسط استاد مجید درخشانی به خواست زردشت (پسر اخوان ثالث)
برای این شعر ساخته شده و پوریا اخواص آن را میخواند. م قهاری