به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۹۱

پریسا
تا ز میخانه و می...

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود / سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است / بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

برو ای زاهد خود بین که زچشم من و تو / راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه / که زیارتگه رندان جهان خواهد بود