به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۸، ۱۳۹۱

خانم پروا

دختر قوچانی

‎یه دونه انار ، دو دونه انار ، سیصد دونه مروارید

‎می شکفه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی

‎می شکفه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی


آفتاب سر کوه نور افشونه ، سماور جوشه
‎یارم تنگ طلا دوش گرفته ، غمزه می فروشه
‎عحب صاحب جمال دلبر ما دختر قوچانی
‎مثال برگ گل بو میپاشه او دختر قوچانی
‎یه دونه انار ، دو دونه انار ، سیصد دونه مروارید
‎می شکفه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی
‎می شکفه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی
 
آفتاب سر کوه نور افشونه ، سماور جوشه
‎یارم تنگ طلا دوش گرفته ، غمزه می فروشه
‎عحب صاحب جمال دلبر ما دختر قوچانی
‎مثال برگ گل بو میپاشه او دختر قوچانی
‎یه دونه انار ، دو دونه انار ، سیصد دونه مروارید
‎می شکفه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی
‎می شکفه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی

‎نگارم بر لب بوم اومد و رفت ، چاره ندارم
‎دوباره بر لبم جون اومد و رفت ، چاره ندارم
‎چراغو پر کن از روغن گل ، چاره ندارم
‎که یارم چشم گریون اومد و رفت ، چاره ندارم

‎یه دونه انار ، دو دونه انار ، سیصد دونه مروارید
‎می شکفه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی
‎می شکفه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی