به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۹۱

بهرام مشیری
بهرام مشیری در نقد کتاب علی میر فطروس

دروغ های او را افشا می کند...او را دکتر تقلبی می نامد و می گوید:
 شما دکتر نیستید ... چرا دروغ می گویید ...
از میر فطروس می پرسد: شما در کدام دانشگاه درس خواندی؟
تز دکترای شما چیست؟ ... لطفا به مردم پاسخ دهید.

استاد صبا، با خیاطی همسرش زندگی‌ میگذراند!!