به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۱۱، ۱۳۹۱

تصنیف از منير طه
شیرین
با صداي شيرين مرضيه
به آهنگسازي علي تجويدي
و
در دستگاه همايون

شیرین بر و شیرین لب و شیرین دهنم ........ شیرین حرکاتم من و شیرین سخنم

شیرینم و شیرینم و شیرین شکرم ........ شیرینی ِ هر مجلس و هر انجمنم

شرابم و مستی آرم

به ساغر هر می خوارم

سبوکش شیرین کارم

بکش به دوشم ببر که نوشم

که راحت هر آغوشم

به دست تو همچون جامم

به کام تو شیرین کامم

بیا که امشب من رامم

بکش به دوشم ببر که نوشم

که راحت هر آغوشم

من شرابم و مستی آرم

سبو کش افسون کارم

در سبوی خود جادو دارم

به ساغر هر می خوارم

به آسمانها ، اگر نهم پا ، به شور و غوغا ، فرشته ام ساغر گیرد

خدای عشقم بر گیرد ، شراب و شهدم در گیرد

شرابم و مستی آرم

به ساغر هر می خوارم

سبوکش شیرین کارم

بکش به دوشم ببر که نوشم

که راحت هر آغوشم