به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۴

همایش اعتراضی پرستاران روز سه شنبه ۶ مرداد مقابل وزارت بهداشت ـ تهران

تظاهرات پرستاران در شیراز 

پرستاران ایران، از جمله پرستاران "عدالتخواه"  به همایشی اعتراضی علیه ستم و نابرابری در روز  ۶ مرداد فراخوان داده اند.
برچیده شدن طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد (طرح قاصدک)، لغو طرح پرستاری مهارتی، اجرای قوانین تعرفه گزاری خدمات پرستاری، مشاغل سخت و زیان آور و  بهره بری خدمات پرستاری از جمله ی خواست های پرستاران معترض است.
در ماه های اخیر پرستاران  شهرهای گوناگون ایران همایش های اعتراضی پرشماری را در اعتراض به شرایط شغلی خود برپا داشته اند.
کنشگران صنفی مستقل جامعه ی پرستاران ایران، در انتخابات اخیر نظام پرستاری پیروزی بزرگی به دست آوردند و تشکل های دست آموز رژیم ، چون جمعیت اسلامی پرستاران را ، با شکست سختی روبرو کردند.
با این وجود وزارت بهداشت رژیم از تشکیل هیأت های مدیره ی تازه و شورای عالی جدید نظام پرستاری جلوگیری می کند.

همراهی با پرستاران و پشتیبانی از دادخواهی آنان تقویت همبستگی ایرانیان در برابر ستم رژیم جمهوری اسلامی است.