به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۹۴

شادی مردم، جشن هسته ای

شادی مردم، جشن هسته ای جشن هسته اي ، ميدان ولي عصر (ویدئو)


تصاویر شادی مردم، جشن هسته ای