به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۹۴

عهدیه - ترانه ی دلم تنگه

عهدیه 
ای خدا دلم تنگه 

زیر و رو شده این آشیونه
خونه ی من و دل بی نشونه 


اشک من می ریزه 
تا سحر همه شب 
روی دامن دل دونه دونه
ای خدا دلم تنگه 
آسمون بر سره جنگه 
یار من دلش سنگه سنگه سنگه
ای خدا تو میدونی
بی وفای من با من 
هر زمون به یک رنگه رنگه رنگه

زیر و رو شده این آشیونه
خونه ی من و دل بی نشونه 
اشک من می ریزه 
تا سحر همه شب 
روی دامن دل دونه دونه

ای خدا دلم تنگه 
آسمون بر سره جنگه 
یار من دلش سنگه سنگه سنگه
ای خدا تو میدونی
بی وفای من با من 
هر زمون به یک رنگه رنگه رنگه

آدم اگه از آهنه آه ای دنیا
که آروم آروم نشکنه با این غم ها
آدم اگه از آهنه آه ای دنیا
که آروم آروم نشکنه با این غم ها

هر شب مثل دیوونه ها
اشکام می ریزه بی صدا 
خودت میدونی ای خدا موندم تنها

کاش ای خدا برای من
در زیر پای آسمون
یه قلب خوب و مهربون 
می شد پیدا

زیر و رو شده این آشیونه
خونه ی من و دل بی نشونه 
اشک من می ریزه 
تا سحر همه شب 
روی دامن دل دونه دونه

ای خدا دلم تنگه 
آسمون بر سره جنگه 
یار من دلش سنگه سنگه سنگه
ای خدا تو میدونی
بی وفای من با من 
هر زمون به یک رنگه رنگه رنگه

زیر و رو شده این آشیونه
خونه ی من و دل بی نشونه 
اشک من می ریزه 
تا سحر همه شب 
روی دامن دل دونه دونه

اشک من می ریزه 
تا سحر همه شب 
روی دامن دل دونه دونه

اشک من می ریزه 
تا سحر همه شب 
روی دامن دل دونه دونه