به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۹۴

من اجازه نمی‌دهم، یادداشت شماره ۴۳۱ هوشنگ طالع‌

با پوشاندن جبه‌ی امیرکبیربه اندام «قصیر‌کسان» ویا نهادن نام شادروان دکترمحمد مصدق پیشوای بزرگ ملت بزرگ ایران درمبارزات ملی ‌شدن برای ملی شدن صنایع نفت ، چونان نهادن نام  « کافور » بر زنگی است 

من اجازه نمی‌دهم 

سخنان رییس جمهور خطاب به منتقدان و مخالفان به دنبال توافق با 1 + 5 با لحن خشن که « من اجازه نمی‌دهم » مرا به دوردست‌های تاریخ برد.  

به دنبال امضای قرارداد آخال (1360 خورشیدی / 1881 میلادی ) ناصرالدین شاه، قدغن کرده بود که اگر کسی در باره‌ی از دست رفتن سرزمین‌های خوارزم و فرارود (آسیای میانه امروزین) سخنی بگوید و مخالفتی نماید، دستور خواهم داد تا «سرش را ببرند».
شاید برای لحظه‌ای در برابر پهناوری تاریخ بتوان زبان‌ها را بست؛ اما تاریخ داور بی‌گذشتی است و داوری تاریخ امری است محتوم و لایتغیر.  

درضمن این راهم بدانید: با پوشاندن جبه‌ی امیرکبیربه اندام «قصیر‌کسان» ویا نهادن نام شادروان دکترمحمد مصدق پیشوای بزرگ ملت بزرگ ایران درمبارزات ملی ‌شدن برای ملی شدن صنایع نفت، چونان نهادن نام «کافور» بر زنگی است .

چهارشنبه 24 تیرماه 1394 ـ  هوشنگ طالع‌