به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۲۶، ۱۳۹۴

تصویر دیدنی: جاده ای در هلند که از زیر آب می گذرد