به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۴

خدا را می شناسم از شما بهتر - به کانفورمیست های خدانشناس وطنی!

همای و مستان
خدا را می شناسم از شما بهتر

شما را از خدا بهتر
نمی خواهد خدا بازیچه ی دست شما باشد
هراس از وی ندارم من 
خدایا بیم از آن  دارم
مبادا رهگذاری را بیازارم


خدا را می شناسم از شما بهترخدا را می شناسم از شما بهتر

نه از افسانه می ترسم نه از شیطان
نه از کفر و نه از ایمان
نه از آتش نه از حرمان
نه از فردا نه از مردن
نه از پیمانه می خوردن
خدا را می شناسم از شما بهتر
شما را از خدا بهتر
خدا از هرچه پنداری جدا باشد
خدا هرگز نمی خواهد خدا باشد
نمی خواهد خدا بازیچه ی دست شما باشد
که او هرگز نمی خواهد چُنین آیینه ای وحشت نما باشد
هراس از وی ندارم من
هراسی را از این اندیشه ها در پی ندارم من
خدایا بیم از آن دارم
مبادا رهگذاری را بیازارم
نه جنگی با کسی دارم
نه کس با من
بگو موسی بگو موسی
پریشان تر تویی یا من
نه از افسانه می ترسم نه از شیطان
نه از کفر و نه از ایمان
نه ازدوزخ نه از حرمان
نه از فردا نه از مردن
نه از پیمانه می خوردن
خدا را می شناسم از شما بهتر
شما را از خدا بهتر