به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۹۴

بخشی از سخنرانی‌ شادروان خسرو شاکری زند در نقد درونی جریان چپ

گفت و گو با لطفعلی خنجی از یاران قدیم شادروان خسرو شاکری زند
سخنرانی‌ شاکری به نقد درونی جریان چپ اختصاص دارد 
خسرو شاکری زند، استاد بازنشستهٔ تاریخ مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی در پاریس و محقق در زمینه گروه‌ها و اندیشه چپ روز دوشنبه هشتم تیرماه  ۱۳۹۴ در بیمارستانی در پاریس درگذشت.

 کیهان لندن برای بررسی زندگی و آثار خسرو شاکری به سراغ لطفعلی خنجی از یاران قدیم او رفته است.
این نشریه پیش از مصاحبه با آقای خنجی بخشی از سخنرانی‌ شادروان شاکری را که به نقد درونی جریان چپ اختصاص دارد  انتخاب کرده است.
خسرو شاکری روز جمعه ۱۷ ژوییه ۲۰۱۵ در پاریس به خاک سپرده شد.