به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۶

مریم میرزاخانی در آمریکا به خاک سپرده شد / عکس