به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۶

لیلا در وا کُن مُویُم 

گروه رستاک
لیلا در وا کُن مُویُم 
این چه در واکِردَنِ؟

لیلا در وا کُن مُویُم 
این چه در واکِردَنِ؟


https://www.youtube.com/watch?v=w_xKVfLpnIA


عاشِقُم اومَدُم از دشت و صحرا،


طالبُم اومَدُم از بَهر سودا،

اومَدُم تا شَوُم شمع سرایِت، 

شُو نوروز کُنُم جونُمُو فدایِت، لیلا در وا کُن مُویُم 

پشت در وا کُن مُویُم 

این چه در وا کِردنِ 

این ز اقبال مُویِه 


نازنین دختری با ما چرا ناز؟ 

بچه کفتر مُویُم، هستی تو شهباز 

ترک مُو گفته‌ای از بی‌وفایی، 


عاشقت اوُمده با یک جهان ناز.