به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۳۰، ۱۳۹۶

غم، سروده ای از هادی خرسندی ...

غم