به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۳۰، ۱۳۹۶

پیام زنده یاد دکتر محمد مصدق پیرامون

خیزش ملی۳۰ تیر ۱۳۳۱  (با صدای مصدق)
 


پیام زنده یاد دکتر محمد مصدق