به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۲۷، ۱۳۹۶

عکس روز، اردوگاه پناهجویان سوری در آدانا ترکیه