به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۲۷، ۱۳۹۶

دو رنگی

مهستی 
 دو رنگی

یه روز آتش خشمی
یه روز مظهر مهری

یه روز عاشق عشقی
یه روز اهل جدایی


یا یکرنگی و موندن
به دل مهرو نشوندن


یا یکپارچگی محض
یا از ریشه سوزوندن
شعر : جهانبخش پازوکی
آهنگ : جهانبخش پازوکی


یه روز مرد خدایی
یه روز اهل ریائی
یه روز مرد قناعت
یه روز حاتم طایی
یه روز آتش خشمی
یه روز مظهر مهری
یه روز عاشق عشقی
یه روز اهل جدایی
یا یکرنگی و موندن
به دل مهرو نشوندن
یا یکپارچگی محض
یا از ریشه سوزوندن

یه روز پاک و منزه
یه روز غرق گناهی
یه روز بلای ناگاه
یه روز پشت و پناهی
یه روز اهل نوازش
یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی
یه روز غریب و سرکش
یه روز اهل نوازش
یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی
یه روز غریب و سرکش
یا یک رنگی و موندن
به دل مهر و نشوندن
یا یکپارچگی محض
یا از ریشه سوزوندن

یه روز پاک و منزه
یه روز غرق گناهی
یه روز بلای ناگاه
یه روز پشت و پناهی
یه روز اهل نوازش
یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی
یه روز غریب و سرکش
یه روز اهل نوازش
یه روز دشمن سازش
یه روز خاکیه راهی
یه روز غریب و سرکش
یا یک رنگی و موندن
به دل مهر و نشوندن
یا یکپارچگی محض
یا از ریشه سوزوندن

یه روز مرد خدایی
یه روز اهل ریائی
یه روز مرد قناعت
یه روز حاتم طایی
یه روز آتش خشمی
یه روز مظهر مهری
یه روز عاشق عشقی
یه روز اهل جدایی
یا یکرنگی و موندن
به دل مهرو نشوندن
یا یکپارچگی محض
یا از ریشه سوزوندن
یا یکرنگی و موندن
به دل مهرو نشوندن
یا یکپارچگی محض
یا از ریشه سوزوندن