به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۲۷، ۱۴۰۰

مسیح علینژاد - پاسخ به فائزه هاشمی

پدرت سردار سازندگی نبود، سردار ویرانی بود