به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۳۰، ۱۴۰۰

ای در غل و زنجیر دیانت از دکتر علی گوشه

شعر، آهنگ و اجرا:  دکتر علی گوشه 

 ای در غل و زنجیر دیانت