به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۹، ۱۴۰۰

هالو - گنجشکک اشی مشی

یک شعر انتخاباتی!

گنجشکک اشی مشی